ANBI gegevens

Naam Stichting Oud Woudenberg
Fiscaal nummer 8167.59.674.
Postadres Postbus 2, 3930 EA Woudenberg
Doelstelling 1.  Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van oudheidkundige aard, betrekking hebbende op
     of gevonden in de gemeente Woudenberg en omgeving;
2.  Het verhogen van de kennis van de geschiedenis van de gemeente Woudenberg;
3.  Het naspeuren van de zeden en gewoonten in de gemeente Woudenberg in het verleden en het heden.
Hoofdlijnen van het beleidsplan Vooruitblik 2019
Bestuurders (onbezoldigd):  
Voorzitter Johan de Kruijff
Secretaris Ine de Ridder - van Barneveld
Penningmeester Herman Schouten
Bestuursleden Annie Robbertsen - Moesbergen
  Dick Veldhuizen
  Wim de Greef
   
Activiteitenoverzicht vorig jaar Terugblik 2018
Financiële verantwoording Jaarrekening 2018
(Cijfers 2018 en Begroting 2019-2020)